Par mums

Baltic Zinc Technics – profesionāla un moderna tērauda konstrukciju virsmas apstrāde ar karstās cinkošanas metodi

Uzņēmums ir dibināts 1998. gadā. Līdz 2017.gada martam Baltic Zinc Technics bija Dānijas akciju sabiedrība Herning Varmforzinkning meitas uzņēmums. No 2017.gada marta Baltic Zinc Technics SIA ir pilnīgi neatkarīgs uzņēmums.

Līdz ar modernu tehnoloģiju esam ieguvuši dāņu pieredzi un zināšanas karstās cinkošanas jomā, kas ļauj mums nodrošināt augstu pakalpojuma kvalitāti. Tehnoloģijas ziņā pastāvīgi sekojam līdzi to attīstībai, tādējādi mūsu klienti var būt droši, ka visos gadījumos spēsim piedāvāt vispiemērotāko tehnoloģisko risinājumu. Uzņēmums ir Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas biedrs.

Baltic Zinc Technics ražošanas platība ir 3435 m². Šobrīd uzņēmumā ir nodarbināti 80 darbinieki.

Ar mūsu  30 gadu pieredzi dāņu uzņēmumā un stabilu, zinošu darbinieku loku esam gatavi kalpot mūsu klientiem un pieņemt nākotnes izaicinājumus.

Pārzinis SIA „BALTIC ZINC TECHNICS” reģ. Nr. 40003408067 (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Antenas iela 3a, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr. +371 67606431

Sabiedrība apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības., kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrības privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība.

 1. Personas datu apstrādes nolūki (mērķi) un tiesiskie pamati

Sabiedrības personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Sabiedrības funkcijām. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • personas identificēšanai;
 • līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšanai;
 • personāla atlasei un vadībai;
 • efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai;
 • biznesa plānošanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • piedāvājuma izskatīšanai un apstrādei;
 • pakalpojumu sniegšanai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • Sabiedrības un trešo personu īpašumu aizsardzībai, informācijas, darbinieku un trešo personu drošībai, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu, fiksētu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt ražošanas, apkalpošanas gaitu un kvalitāti (videonovērošana).
 1. Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats:
 • ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • leģitīmās intereses nodrošināšana. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai veiktu komercdarbību, piesaistīt trešās personas, nodrošināt efektīvu pārvaldības procesu, nodrošināt Sabiedrības un tās klientu īpašuma aizsardzību, kā rezultātā Sabiedrības juridiskajā adresē var tikt veikta videonovērošana, vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai u.c.;
 • līguma noslēgšana vai izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai noslēgtu līgumus, uzraudzītu to īstenošanu, pildītu noslēgto līgumu nosacījumus, kā arī, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības;
 • datu subjekta piekrišana. Sabiedrība apstrādā personas datus personāla atlases procesa administrācijas nolūkā. Piesakoties uz Sabiedrības izsludinātajām vakancēm, Tu piekrīti savā CV, pieteikuma vēstulē vai anketā norādīto personas datu apstrādei (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām u.c.). Sabiedrība apstrādā personas datus, lai izvērtētu pieteikumu un noteiktu, vai esi piemērots vakantajam amatam.
 1. Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr Sabiedrība pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 1. Personas datu saņēmēji

Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Sabiedrība var nodot datus trešajām personām (piemēram, valsts un pašvaldības institūcijām, policijai, tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam).

 

Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, Sabiedrība personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā.

 

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

 1. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi vai rakstveidā, iesniedzot Sabiedrības juridiskajā adresē Antenas iela 3a, Rīga, LV-1004, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: bzt@bzt.lv.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt iesniegumu Sabiedrībai), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vai lūgt personas datu labošanu kā arī citas tiesības, kuras iriet Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

 1. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē: Antenas iela 3a, Rīga, LV-1004, Latvija (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: bzt@bzt.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Sabiedrība, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

 1. Izmaiņas Privātuma politikā

Sabiedrībai ir tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Sabiedrības mājas lapā: http://www.bzt.lv zem sadaļas PRIVĀTUMA POLITIKA.

 

Energoefektivitāte nozīmē līdzvērtīgu vai lielāku ieguvumu (veiktspēju, pakalpojumus, preces vai enerģiju) ar mazāku vai vienādu enerģijas patēriņu.

Uzņēmums ir apņēmies veikt energoefektivitātes uzlabošanas darbus, tādējādi novēršot nelietderīgu enerģijas patēriņu.

 

SIA „Baltic Zinc Technics”:

·  Apņemas efektīvāk patērēt enerģiju, nepārtraukti uzlabojot energosniegumu un kļūstot energoefektīvākiem savā darbības jomā, ievērojot uzņēmējdarbības, klimata un citu attiecīgo faktoru izmaiņas.

·  Apņemas nodrošināt nepieciešamos resursus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un izpildītu energouzdevumus.

·  Apņemas ievērot un izpildīt saistošos normatīvos aktus un citas saistošās prasības, kas saistītas ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu un ieviesto energopārvaldības sistēmu.

·  Apņemas nodrošināt informācijas pieejamību un darbinieku izglītošanu vai jebkādu apmācību, kas var būt nepieciešama energoefektivitātes uzlabošanai un mērķu sasniegšanai.

·  Apņemas atbalstīt energosniegumu ietekmējošu energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumus, t.sk. projektu izstrādi vai projektēšanas aktivitātes, kas ņem vērā energosnieguma uzlabojumus un palīdzētu uzlabot uzņēmuma energosniegumu.

·  Apņemas uzturēt un nepārtraukti uzlabot ieviesto Energopārvaldības sistēmu, kas palīdz sasniegt mūsu mērķus un plānus energoefektivitātes jomā.

 

 

2020.gada 11.martā

 

SIA „Baltic Zinc Technics” politika:

Uzņēmuma politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem savā darbības sfērā. Uzņēmuma pakalpojumi atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem.

Uzņēmums definē kvalitāti kā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamo pakalpojumu klāstā, kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu. Uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Uzņēmums veic izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, pilnveidošanu, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi.

Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks, jo katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai.

Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, nodrošinot kvalitatīvas pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba rezultātiem.

 

 

Tērauda karstā cinkošana

Tehnoloģijas

Vides aspekti

Cinkošana ir videi draudzīgs process. Cinkošanas process notiek īpašā cinkošanas ražotnē, kur darba apstākļi tiek stingri kontrolēti.

Atbilstoši Latvijas likumdošanai, cinkotājiem izmeši no ražotnes jāierobežo līdz minimālam līmenim. Šīs prasības ir saskaņotas arī ar Eiropas Savienības likumdošanu. Cinkošana ietaupa enerģiju, jo tā saglabā resursus. Tēraudam rūsējot, tas jānomaina, kas nozīmē enerģijas un citu resursu patēriņu jauna tērauda izgatavošanai vai metāllūžņu pārstrādāšanai.
Karstās cinkošanas procesā izmantotais cinks nekaitē dabas līdzsvaram. Cinka izmantošanas rezultātā tērauda pārklāšanā cinks nelielos daudzumos atgriežas atpakaļ vidē, taču nelieli cinka daudzumi ir nepieciešami gandrīz katrai dzīvnieku un augu sugai. Cinks nepieciešams arī cilvēku organismam.
SIA Baltic Zinc Technics pastāvīgi cenšas samazināt ražotnes ietekmi uz vidi un cilvēkiem, investējot speciālās iekārtās, kā arī izstrādājot vides pārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 14001.

Kontakti